ב"ה. היום י׳ בניסן ה׳תשפ״ד

שלי או שלך? – חנה ווגנר שתחי'

פרק ה' משנה י'

שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְָך שֶׁלְָּך, זוֹ מִּדָּה בֵינוֹנִּית. וְיֵש אוֹמְרִּים, זוֹ מִּדַּת סְדוֹם. שֶׁלִּי שֶׁלְָּך וְשֶׁלְָך שֶׁלִּי,
:עַּ ם הָּארֶׁץ. שׁלִּי שֶׁלך וְשֶׁלְָך שֶׁלְָּך, חָּסִּיד. שֶׁלִּי שֶׁלִּי וְשֶׁלְָך שֶׁלִּי, רָּשָּע
פירוש:
שלי שלי ושלך שלך: כל אחד עם שלו בלי שום החלפות. זה נקרא מידת הבינוני
ויש אומרים שזה מדת סדום .
שלי שלך ושלך שלי: שעושים החלפות, אני לוקח את שלך ואתה לוקח את שלי. זה
מידת עם הארץ.
שלי שלך ושלך שלך: אני נותן לך את שלי ומה שיש לך תשאיר זה – שלך. זה
נקרא מידת חסיד.
שלי שלי ושלך שלי: אתה נותן לי את שלך ומה שיש לי נשאר שלי. שזה בכלל
נקרא מידת רשע.