ב"ה. היום י״ד באייר ה׳תשפ״ד

מסירת התורה – פייגי לייכטער שתחי'

פרק ב' משנה ח'

על המשנה "רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי…" שואל הרבי: הרי נאמר בגמרא על תלמידיו של הלל:"גדול שבכולן-יונתן בן עוזיאל; קטן שבכולם-רבן יוחנן בן זכאי" ולכאורה היה מתאים להביא במשנה את דבריו של יונתן בן עוזיאל-הגדול שבהם, שמסופר עליו שבשעת תלמודו היה כל עוף שפרח מעליו-נשרף מכיוון שלימודו היה כמו בשעת מתן תורה שנתנה באש. מדוע אם כך הובאו במשנה דווקא דבריו של רבן יוחנן בן זכאי-הקטן שבהם?
על כך מסביר הרבי שמסכת אבות תפקידה העברת התורה לאחרים: "משה קיבל תורה מסיני…" ומסופר על רבן יוחנן בן זכאי ש"40 שנה לימד"-היה כל כולו עסוק במסירת התורה הלאה-לדורות הבאים! ולכן,למרות שגדולתו של יונתן בן עוזיאל הייתה עצומה-הדבר אינו שייך להעברת התורה לכלל ישראל ואילו בפועל, מי שמסר ולימד את התורה לאחרים היה דווקא רבן יוחנן בן זכאי ולכן דווקא דבריו הובאו במשנה.
                                   (מתוך שיחות קודש תנש"א-פרשת שלח)