ב"ה. היום י״ב בתשרי ה׳תשפ״ב

ספרי לימוד לשנת הלימוד תשפ"ב

בנים

 

גן – טרום א'
מקצועשם הספרמהדורה
מוכנות וחגיםאלופים לאלף – סדרת חוברותר. דגן, מהדורה מקוונת להדפסה
כיתה א' – בנים
מקצועשם הספרמהדורה
קריאה וכתיבה"אותיות מאירות" – מארז 8 חוברותמהדורה חדשה – רשת אוהלי יוסף יצחק
הלכה / חגיםראשונים בהלכהרשת אהלי יוסף יצחק

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה ב' – בנים 
 מקצועשם הספרמהדורה
 תפילהסידור תהילת ה' בינוני עם תהיליםקה"ת
 חומשחומש בראשית"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר
 בראשית דרכנו – פרשות בראשית, נח, לך-לך – חוברת לכיתה א

מהדורה חדשה* – חיש – הפצת המעיינות

* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילד

 "בראשית דרכנו" לכיתה ב' – שתי חוברות*
 משנהמסכת ברכות"משניות מאירות" עם ציורים
 ברכות המשנה שליהרב מ. סופר
 הלכה / חגים

חודש החגים

חנוכה – "חג שכולו אור"

פסח – "חודש האביב ומה שמסביב"

בהוצאת: מ. סופר
 הלכה בשמחהרשת אהלי יוסף יצחק
 עברית"אוצרות הלשון" – כיתה ב'מהדורה חדשה בלבד! בהוצאת מכון תל"ת
 "בין השורות" – כיתה ב'ע' באך
     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 כיתה ג' – בנים
מקצועשם הספרמהדורה
תפילהסידור תהילת ה' בינוני עם תהיליםקה"ת
חומשחומש בראשית – המשך משנה שעברה"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר
"בראשית דרכנו"  – חוברות עבודה המשך משנה שעברהמהדורה חדשה* – חיש – הפצת המעיינות –* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילד
 "מסכת ראש השנה""משניות מאירות"
משנהמשנה בהבנה – ראש השנה – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורהדפי עבודה להדפסה.
מסכת סוכה"משניות מאירות" עם ציורים
"סוכה המשנה שלי"הוצאת: מ. סופר

הלכה / חגים

 

"משפחה כהלכה" – סט 7 חוברותבהוצאת: רשת אוהלי יי"צ
עבריתבין השורות – לכיתה ג'ע' באך
    

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 כיתה ד' – בנים
מקצועשם הספרמהדורה 
תפילהסידור תהילת ה' בינוני עם תהיליםקה"ת 
גמראמסכת בבא מציעא פרק אלו מציאותגמרא מנוילנת 
חוברת "המציאה" חלק א'מאת: ישראל טירר 
חומשחומש בראשית – המשך משנה שעברה"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר 
"בראשית דרכנו"  – חוברות עבודה [פרשת ויגש ויחי] המשך משנה שעברהמהדורה חדשה* – חיש – הפצת המעיינות –* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילד 
חומש שמות – המשך משנה שעברה  
שמות "תורת אמת" חלקים א' ב' – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה מאת: אברהם שושן 
נביאספר יהושעעם פירוש רש"י ומצודות 
חוברת עבודה לספר יהושע – ישקו העדריםישראל יוקל 
משנהמסכת מגילהמשנה מנוילנת 
משנה בהבנה – מגילהדפי עבודה להדפסה. ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה. 
מסכת יומא  – חוברת "המשנה שלי" יומא*
*אין צורך בספר משנה נוסף
הוצאת: מ. סופר 
חסידותהמושגים החסידיים שליחוברת וערכת מדבקות – רשת אהלי יוסף יצחק 
הלכה / חגים"הלכות והליכות" – שתי חוברותבהוצאת: רשת אוהלי יי"צ – מהדורה חדשה בלבד.  
עבריתבין השורות – לכיתה ד'ע' באך – מהדורה חדשה 

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

  
     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 כיתה ה' – בנים
מקצועשם הספרמהדורה 
תפילהסידור תהילת ה' בינוני עם תהיליםקה"ת 
גמרא– מסכת בבא קמא פרק הכונסגמרא מנוילנת 
– מסכת בבא מציעא פרק השוכר את האומנין 
חומשחומש שמות – המשך משנה שעברה  
שמות "תורת אמת" חלקים א' ב' – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה מאת: אברהם שושן 
חומש ויקרא"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר 
חוברות עבודה – פשט התורה – ויקרא – 9 חוברותאברהם שריקי 
נביאספר שופטיםעם פירוש רש"י ומצודות 
חוברת עבודה לספר שופטים – ישקו העדריםישראל יוקל 
משנה"מסכת פסחים""משניות מאירות" 
משנה בהבנה – פסחיםדפי עבודה להדפסה – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה. 
חסידותחיים תניא א'מהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק 
הלכה / חגים"הלכות והליכות" – שתי חוברות – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ 
עבריתבין השורות – לכיתה ה'ע' באך – מהדורה חדשה 
אידישדי קליינע אידישע קלאנגעןא.פ. הירש 
     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה ו' – בנים 
מקצועשם הספרמהדורה
תפילהסידור תהילת ה' בינוני עם תהיליםקה"ת
גמרא– מסכת בבא מציעא פרק המפקידגמרא מנוילנת
– מסכת בבא מציעא פרק השוכר את האומנין
חומשחומש שמות – המשך משנה שעברה 
שמות "תורת אמת" חלקים א' ב' – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה מאת: אברהם שושן
– חומש ויקרא – המשך משנה שעברה 
פשט התורה – 9 חוברות – המשך משנה שעברהאברהם שריקי
נביאספר שמואל א בעם פירוש רש"י ומצודות
חוברת עבודה לספר שמואל א' – ישקו העדריםישראל יוקל
משנה"מסכת שבת""פני שבת" – משניות מצוירות – יוני גרשטיין
משנה בהבנה – שבת – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.דפי עבודה להדפסה
חסידות– חיים תניא 1 – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק
– חיים תניא 2 – חדש, יש לקנות
הלכה / חגים"הלכות והליכות" – שתי חוברות  – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ
אידישאידישע קלאנגען 1א.פ. הירש
עבריתבין השורות – לכיתה ו'ע' באך
הסטוריהדברי ימי הבית השניפרידנר
    

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 כיתה ז' – בנים
 מקצועשם הספרמהדורה 
 תפילהסידור תהילת ה' בינוני עם תהילים/חת"תקה"ת 
גמראעיונא

– מסכת בבא קמא פרק "המניח"

– מסכת בבא מציעא פרק "השוכר את האומנין"

  
גירסא– מסכת מגילה 
 חומש– חומש במדבר – המשך משנה שעברה"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר 
 נביאספר שמואל א ב – המשך משנה שעברהעם פירוש רש"י ומצודות 
 חוברת עבודה לספר שמואל ב' – ישקו העדריםישראל יוקל 
 משנה"מסכת בבא קמא"עם ברטנורא 
 משנה בהבנה – בבא קמא – ישלח בתחילת השנה להדפסה ע"י המורה.דפי עבודה להדפסה 
 חסידות– חיים תניא 2 – המשך משנה שעברהמהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק 
 מאמר "איתא במדרש תהילים"  
 קונטרס ומעיןקה"ת 
 פרשת שבועליקוטי שיחות א, ב,מתורגם 
 הלכה שבח יקר – הלכות תפילין  
 שולחן ערוך אדה"ז או"ח חלק אקה"ת 
 אידישמילון לקוטי שיחותמילון עזר ללימוד תורת רבותינו נשיאנו 
 אידישע קלאנגען 1א.פ. הירש 
 עבריתטיב הבנת הנקראמ. אביטן מ. האוסדורף 
 רמב"םספר המצוות להרמב"ם  
          

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

בנות:

גן – טרום א'

מקצוע

שם הספר

מהדורה

מוכנות וחגים

אלופים לאלף – סדרת חוברות

ר. דגן, מהדורה מקוונת להדפסה

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה א' – בנות

מקצוע

שם הספר

מהדורה

קריאה וכתיבה

אותיות מאירות – מארז 8 חוברות

מהדורה חדשה – רשת אהלי יוסף יצחק

הלכה / חגים

ראשונים בהלכה

רשת אהלי יוסף יצחק

 

כיתה ב' – בנות

מקצוע

שם הספר

מהדורה

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה

חומש בראשית

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

בראשית דרכנו – פרשות בראשית, נח, לך-לך – חוברת לכיתה א  [לא מהדורה מקוונת]

מהדורה חדשה בלבד*– בהוצאת חיש – הפצת המעינות

* המהדורה הישנה לא טובה ומבלבלת את הילדה

 

בראשית דרכנו לכיתה ב'* – שתי חוברות

הלכה / חגים

חודש החגים

חנוכה – "חג שכולו אור"

פסח – "חודש האביב ומה שמסביב"

בהוצאת: מ. סופר

הלכה בשמחה

רשת אהלי יוסף יצחק

עברית

אוצרות הלשון

בהוצאת מכון תל"ת

בין השורות ב'

ע' באך

2 מחברות 10 שורות

 
    

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה ג' – בנות

מקצוע

שם הספר

מהדורה

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה

חומש בראשית – המשך משנה שעברה

באותיות גדולות

בראשית דרכנו – חוברות עבודה – המשך משנה שעברה

בהוצאת חיש

חומש שמות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

שמות "תורת אמת" חלקים א' ב'

מהדורה חדשה מאת: אברהם שושן

נביא

ספר יהושע

עם פירוש רש"י ומצודות

חוברת עבודה לספר יהושע – ישקו העדרים

ישראל יוקל

הלכה / חגים

משפחה כהלכה – סט 7 חוברות

בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

עברית

בין השורות – לכיתה ג'

ע' באך

סודות הכתיב לכיתה ג'

מאת: י. הלפרין

2 מחברות 10 שורות

 

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

 

כיתה ד' – בנות

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

 

תורה

חומש שמות – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

סט חוברות 'פשט התורה' לחומש שמות – המשך משנה שעברה

אברהם שריקי

 

נביא

ספר שופטים

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה "נביאים ראשונים" לספר שופטים

מהדורה חדשה – מאת: הרב אברהם שושן

 

חסידות

המושגים החסידיים שלי

חוברת וערכת מדבקות – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  

מהדורה חדשה בלבד

 בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – לכיתה ד'

ע' באך

 

"סודות הכתיב" – כיתה ד'

מאת: י. הלפרין

 
     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה ה' – בנות

 
 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

 

תורה

חומש ויקרא

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

חוברות עבודה – פשט התורה – ויקרא – 9 חוברות

אברהם שריקי

 

נביא

ספר שמואל א' וב'

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד – ישקו העדרים – שמואל א' וב'

ישראל יוקל

 

חסידות

– חיים תניא 1

מהדורה חדשה בלבד – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – מהדורה חדשה – לכיתה ה'

ע' באך. נא להקפיד על המהדורה החדשה. יש הבדלים רבים המקשים על הבת בכיתה.

 

"סודות הלשון" – לכיתה ה'

מאת: י. הלפרין

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

דברי ימי הבית השני

י. פרידנר – הוצאת ישורון

     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה ו' – בנות

 
 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

 

תורה

– חומש ויקרא – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

פשט התורה – 9 חוברות – המשך השנה שעברה

אברהם שריקי

 

– חומש במדבר – חדש יש לקנות

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

נביא

ספר שמואל א' וב' – המשך משנה שעברה

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד "ישקו העדרים" – שמואל ב' – יש לקנות

ישראל יוקל

 

בת מצווה

בנתיב המצווה – חוברת הכנה לבת מצווה

חיש

 

חסידות

– חיים תניא 1 – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה / חגים

"הלכות והליכות" – שתי חוברות  – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד, בהוצאת: רשת אוהלי יי"צ

 

עברית

בין השורות – לכיתה ו'

ע' באך

 

"סודות הלשון" – לכיתה ו'

מאת: י. הלפרין

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

דברי ימי הבית השני – המשך משנה שעברה

י. פרידנר – הוצאת ישורון

     

חשוב מאד!

א. להקפיד על המהדורה שצויינה, ספרים ממהדורה אחרת, שונים, ומבלבלים את הילדים ומקשים עליהם את העבודה.

ב. בספרים שממלאים בתוכם, נא להקפיד ספר ריק ולא ממולא. ספר שכבר מולא, לא מאפשר לתל' לתרגל כנדרש בכיתה.

כיתה ז' – בנות

 
 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

חת"ת

קה"ת

 

תורה

– חומש במדבר – המשך משנה שעברה

"מאירת עיניים" – הוצאת התנ"ך המפואר

 

נביא

ספר מלכים א' וב'

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד מלכים א' וב'

אברהם שושן

 

משנה

– מסכת בבא מציעא

עם ברטנורא

 

חסידות

– חיים תניא 2 – המשך משנה שעברה

מהדורה חדשה בלבד – רשת אהלי יוסף יצחק

 

הלכה

קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן

 
 

עברית

אל המטרה הנחשפת

ג שטרן

 

"סודות הלשון" – לכיתה ז'

י. הלפרין

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

קורות הדורות א'

פ. רייסנר

     

כיתה ח' – בנות

 
 

מקצוע

שם הספר

מהדורה

 

תפילה

חת"ת

קה"ת

 

תורה

חומש דברים – מקראות גדולות

מקראות גדולות

 

נביא

ספר מלכים א' וב' – המשך משנה שעברה

עם פירוש רש"י ומצודות

 

חוברת עבודה לתלמיד מלכים א' וב' –  המשך משנה שעברה

אברהם שושן

 

חסידות

תניא

 
 

משנה

מסכת שבת – המשך משנה שעברה

עם ברטנורא

 

הלכה

קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן

 
 

שמירת הברכות

הרב שמעון גדסי

 

עברית

להבין את הטקסט

ג. ברקוביץ

 

היסטוריה – תולדות עם ישראל

קורות הדורות א' – המשך משנה שעברה

פ. רייסנר